Informácie o projekte
Zodpovední správcovia spoločného úseku Dunaja v Maďarsku a na Slovensku, v spolupráci s výskumnými ústavmi  vykonali rozsiahly prieskum na danom úseku Dunaja ohľadne zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti protipovodňovej situácie. Celkové náklady projektu na výskum v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 činia 432 004 EUR, z čoho 85% hradí Európská Únia z fondu  projektu ako aj predstavili jednotlivé ciele výskumu.

DuReFlood – Rehabilitácia  záplavových území na spoločnom úseku Dunaja medzi obcami Sap-Szob. Posilnenie protipovodňovej ochrany a zvýšenie ekologickej hodnoty daného úseku (HUSK/1001/2.1.2/0060). Projekt je riadený Severo-dunajským Vodohospodárským Riaditeľstvom a ďalšími tromi partermi a to s Výskumným ústavom vodohospodárským (VUVH ) so Slovenským Vodohospodárským Podnikom (SVP) a s Technicko-ekonomickou univerzitou Budapesť – odbor vodohospodárskej výstavby a ekonomie vodného hospodárstva. Práce na projekte sa začali dňa 01.05.2012 a vedúci partner podpísal zmluvy na podporu ERFA dňa 31.08.2012. Podla zmluvných podmienok  projekt bude ukončený dňa 30.04.2014. Celkové náklady na projekt sú 432 004 EUR.

Cieľom projektu je pripraviť štúdiu, ktorá pomáha predísť povodniam a pomáha pri dlhodobej prevencii zvýšíť protipovodňovú bezpečnosť. Dalej skúma negatívne dopady na spoločnosť ako aj hospodárske následky povodne tým, že dáva návrhy aj na priaznivé zvýšenie ekologického stavu na danom úseku. V spojení  s výsledkami predchádzajúcich spoločných maďarsko-slovenských projektov, sa projekt zaoberá vodným tokom na spoločnom úseku Dunaja medzi Sap-Szob. Hlavne dynamikou toku vody, vrátane vplyvov vybudovaných regulačných zariadení, vplyvu sedimentov, ako aj vplyvmi obranných a ochranných opatrení.Výskumi obsahujú odlišné kombinácie opatrení (koryto rieky-medzihrádzový priestor) na maďarskej a slovenskej strane, posilnenie protipovodňových opatrení na zvýšenie bezpečnosti okolitých obcí a miest, rovnako aj na opatrenia slúžiace na revitalizáciu jedinečného ekosystému ramien Dunaja v záujme na zlepšenie podmienok.

Špecifickým cieľom projektu je  vytvorenie adekvátnej databázy. Zostaviť spoločnú slovensko-maďarskú základnú mapu z existujúcich a novo získaných databáz na spoločnom úseku Dunaja Sap-Szob vrátane medzihrádzového priestoru. S využitím hotovej databázy na modelované hydrodynamické skúšky záplav a možných  zásahov v 1D, 2D, 3D a modelované morfologické skúšky v 1D.
Zdroj : http://www.dureflood.eu